RIDZIK JÁN

Dvojhry

CELKOM
52
36
59.1%
DOMA
23
21
52.3%
VONKU
29
15
65.9%

Štvorhry

CELKOM
7
15
31.8%
DOMA
3
8
27.3%
VONKU
4
7
36.4%

1. kolo / 03.10.2018

K.Ves D - V.Leváre (6:12)

CELKOM
4
1
80%
DOMA
0
0
0%
VONKU
4
1
80%

2. kolo / 09.10.2018

Viktória B - V.Leváre (16:2)

CELKOM
2
3
40%
DOMA
0
0
0%
VONKU
2
3
40%

3. kolo / 18.10.2018

Studienka A - V.Leváre (16:2)

CELKOM
1
4
20%
DOMA
0
0
0%
VONKU
1
4
20%

4. kolo / 22.10.2018

Educo C - V.Leváre (13:5)

CELKOM
3
2
60%
DOMA
0
0
0%
VONKU
3
2
60%

5. kolo / 07.11.2018

Most B - V.Leváre (13:5)

CELKOM
3
2
60%
DOMA
0
0
0%
VONKU
3
2
60%

6. kolo / 15.11.2018

Stavbár A - V.Leváre (11:7)

CELKOM
4
1
80%
DOMA
0
0
0%
VONKU
4
1
80%

7. kolo / 20.11.2018

DNV C - V.Leváre (15:3)

CELKOM
1
4
20%
DOMA
0
0
0%
VONKU
1
4
20%

8. kolo / 26.11.2018

ŠKP - V.Leváre (10:8)

CELKOM
5
0
100%
DOMA
0
0
0%
VONKU
5
0
100%

9. kolo / 06.12.2018

Zálesie A - V.Leváre (14:4)

CELKOM
2
3
40%
DOMA
0
0
0%
VONKU
2
3
40%

10. kolo / 11.12.2018

Sl.Grob B - V.Leváre (12:6)

CELKOM
4
1
80%
DOMA
0
0
0%
VONKU
4
1
80%

11. kolo / 17.12.2018

Stupava A - V.Leváre (10:8)

CELKOM
4
1
80%
DOMA
0
0
0%
VONKU
4
1
80%

12. kolo / 07.01.2019

V.Leváre - K.Ves D (11:7)

CELKOM
3
2
60%
DOMA
3
2
60%
VONKU
0
0
0%

13. kolo / 14.01.2019

V.Leváre - Viktória B (6:12)

CELKOM
2
3
40%
DOMA
2
3
40%
VONKU
0
0
0%

14. kolo / 21.01.2019

V.Leváre - Studienka A (6:12)

CELKOM
1
4
20%
DOMA
1
4
20%
VONKU
0
0
0%

15. kolo / 24.01.2019

V.Leváre - Educo C (8:10)

CELKOM
1
4
20%
DOMA
1
4
20%
VONKU
0
0
0%

16. kolo / 04.02.2019

V.Leváre - Most B (3:15)

CELKOM
2
3
40%
DOMA
2
3
40%
VONKU
0
0
0%

17. kolo / 11.02.2019

V.Leváre - Stavbár A (6:12)

CELKOM
3
2
60%
DOMA
3
2
60%
VONKU
0
0
0%

18. kolo / 18.02.2019

V.Leváre - DNV C (7:11)

CELKOM
5
0
100%
DOMA
5
0
100%
VONKU
0
0
0%

19. kolo / 04.03.2019

V.Leváre - ŠKP (10:8)

CELKOM
4
1
80%
DOMA
4
1
80%
VONKU
0
0
0%

20. kolo / 11.03.2019

V.Leváre - Zálesie A (8:10)

CELKOM
4
1
80%
DOMA
4
1
80%
VONKU
0
0
0%

21. kolo / 18.03.2019

V.Leváre - Sl.Grob B (8:10)

CELKOM
1
4
20%
DOMA
1
4
20%
VONKU
0
0
0%

22. kolo / 08.04.2019

V.Leváre - Stupava A (7:11)

CELKOM
0
5
0%
DOMA
0
5
0%
VONKU
0
0
0%