ZADUBENEC MILAN

Dvojhry

CELKOM
47
27
63.5%
DOMA
25
9
73.5%
VONKU
22
18
55%

Štvorhry

CELKOM
12
6
66.7%
DOMA
6
2
75%
VONKU
6
4
60%

1. kolo / 01.10.2018

Ister B - Spoje Ivánka B (15:3)

CELKOM
2
1
66.7%
DOMA
2
1
66.7%
VONKU
0
0
0%

2. kolo / 08.10.2018

Ister B - Bernolákovo A (11:7)

CELKOM
4
1
80%
DOMA
4
1
80%
VONKU
0
0
0%

3. kolo / 17.10.2018

DNV B - Ister B (10:8)

CELKOM
2
3
40%
DOMA
0
0
0%
VONKU
2
3
40%

4. kolo / 25.10.2018

Štadión A - Ister B (7:11)

CELKOM
4
1
80%
DOMA
0
0
0%
VONKU
4
1
80%

5. kolo / 05.11.2018

Ister B - K.Ves B (14:4)

CELKOM
2
3
40%
DOMA
2
3
40%
VONKU
0
0
0%

6. kolo / 15.11.2018

Blatné A - Ister B (5:13)

CELKOM
4
1
80%
DOMA
0
0
0%
VONKU
4
1
80%

7. kolo / 20.11.2018

Sv.Jur A - Ister B (7:11)

CELKOM
3
2
60%
DOMA
0
0
0%
VONKU
3
2
60%

9. kolo / 03.12.2018

Ister B - K.Ves A (14:4)

CELKOM
4
1
80%
DOMA
4
1
80%
VONKU
0
0
0%

10. kolo / 10.12.2018

Ister B - Senec B (14:4)

CELKOM
5
0
100%
DOMA
5
0
100%
VONKU
0
0
0%

11. kolo / 18.12.2018

Malacky B - Ister B (10:8)

CELKOM
0
5
0%
DOMA
0
0
0%
VONKU
0
5
0%

12. kolo / 10.01.2019

Spoje Ivánka B - Ister B (10:8)

CELKOM
2
3
40%
DOMA
0
0
0%
VONKU
2
3
40%

13. kolo / 17.01.2019

Bernolákovo A - Ister B (10:8)

CELKOM
4
1
80%
DOMA
0
0
0%
VONKU
4
1
80%

14. kolo / 21.01.2019

Ister B - DNV B (6:12)

CELKOM
2
3
40%
DOMA
2
3
40%
VONKU
0
0
0%

16. kolo / 08.02.2019

K.Ves B - Ister B (2:16)

CELKOM
5
0
100%
DOMA
0
0
0%
VONKU
5
0
100%

17. kolo / 11.02.2019

Ister B - Blatné A (18:0)

CELKOM
0
0
0%
DOMA
0
0
0%
VONKU
0
0
0%

18. kolo / 18.02.2019

Ister B - Sv.Jur A (3:15)

CELKOM
3
2
60%
DOMA
3
2
60%
VONKU
0
0
0%

19. kolo / 04.03.2019

Ister B - Sl.Grob A (13:5)

CELKOM
5
0
100%
DOMA
5
0
100%
VONKU
0
0
0%

20. kolo / 11.03.2019

K.Ves A - Ister B (9:9)

CELKOM
3
2
60%
DOMA
0
0
0%
VONKU
3
2
60%

21. kolo / 22.03.2019

Senec B - Ister B (12:6)

CELKOM
1
4
20%
DOMA
0
0
0%
VONKU
1
4
20%

22. kolo / 01.04.2019

Ister B - Malacky B (10:8)

CELKOM
4
0
100%
DOMA
4
0
100%
VONKU
0
0
0%